صفحه اصلی
پرداخت ​وام از طريق بانك سامان
  • 3095 مشاهدات

پرداخت ​وام از طريق بانك سامان شامل:
 

  1. خريد مسكن تا سقف  3/000/000/000 ريال ويژه اعضاي هيات علمي 
  2.  تعمير مسكن تا سقف 2/000/000/000 ريال ويژه اعضاي هيات علمي 
  3.  وديعه مسكن تا سقف 500/000/000 ريال جهت اعضاي هيات علمي و كاركنان رسمي و پيماني و قراردادي دانشگاه
  4. خريد خودرو تا سقف 500/000/000 ريال ويژه اعضاي هيات علمي
  5.  كارت اعتباري تا سقف 500/000/000 ريال ويژه اعضاي هيات علمي 
  6.  كارت اعتباري ويژه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي دانشگاه، پنج برابر خالص حقوق ماهيانه دريافتي تا سقف 500/000/000 ريال

در صورت نياز با تكميل فرم تقاضا به صندوق رفاه اعضاي هيات علمي مراجعه گردد.