صفحه اصلی
فراخوان حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری- پژوهشگاه قوه قضائیه
  • 2958 مشاهدات

پژوهشگاه قوه قضائیه بجهت نیل به اهداف سازمانی و توسعه تحقیقات کاربردی، دانش افزایی و پژوهش محوری و بهره گیری از توان و ظرفیت علمی دانشگاهها، حوزه های علمیه و دانش پژوهان و همچنین حمایت از استعدادهای جوانان میهن اسلامی و ترغیب پژوهشگران به انجام تحقیقات در محورهای مرتبط با نیازهای عینی قوه قضائیه و اولویتهای پژوهشی آن،  از رساله های دکتری و حوزوی و پایان نامه های کارشناسی ارشد با شرایط و ضوابط ذیل حمایت بعمل می‏ آوردو

آیین نامه

نامه