صفحه اصلی
تمدید مهلت برگزاری آزمون جامع آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری
  • 536 مشاهدات

تمدید مهلت برگزاری آزمون جامع آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری

زمان برگزاری آزمون جامع آموزشی و پژوهشی تا تاریخ 31/6/1400 تمدید شد.

لذا طبق ضوابط آخرین مهلت ثبت درخواست صدور مجوز برگزاری آزمون جامع توسط دانشجو 10/6/1400 و آخرین مهلت بررسی و ارسال درخواست صدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع توسط واحد آموزشی به این مدیریت از زمان دریافت درخواست دانشجو با رعایت فاصله زمانی مقرر تا برگزاری ارزیابی جامع (6 روز کاری از زمان تایید معاونت محترم آموزشی واحد) در نظر گرفته شده است.