صفحه اصلی
اطلاعیه های آموزشی(دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1399)
  • 965 مشاهدات

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1399 میرساند دروس الزامی توسط دانشکده  انتخاب واحد انجام می شود.

دروس اختیاری  توسط دانشجو انتخاب گردد.

کلیه دانشجویانی کارشناسی ارشد حقوق به جزء رشته حقوق محیط زیست  که نمره زبان خارجی آنان بالای 50 درصد می باشد متون حقوقی 1 را اخذ ننمایند.

فقط  دانشجویانی متون حقوقی 1 را انتخاب واحد نمایند که زبان خارجه را  زیر 50 درصد را کسب کرده اند.​