صفحه اصلی
آرای صادره کمیسیون موارد خاص
  • 648 مشاهدات

دانشجویان کارشناسی ارشد  حقوق که درخواست کمیسیون داده اند لطفا بر اساس رای صادره نسبت به مجوز دفاع اقدام نمایند.

لیست و شرح آرای صادره را از لینک زیر دانلود کنید.

دانلود فایل