صفحه اصلی
آخرین مهلت درخواست سنوات تحصیلی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99
  • 363 مشاهدات

آخرین مهلت درخواست سنوات تحصیلی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-99 از واحدهای آموزشی تا تاریخ 10/11/1399 تمدید شد.

لذا به استحضار می رساند کلیه درخواستهای تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان که بعد ازتاریخ فوق(16/12/1399) ارسال می شوند مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

افزودن نظرات