نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی نام جایزه سال اخذ جایزه کشور اعطاکننده
1 دکتر هدایت الله فلسفی استاد حقوق بین الملل حقوق بین الملل برنده نهمین دوره کتاب سال برای­ تألیف کتاب
«نهادهای روابط بین الملل»

 
1370

   
ایران
2 دکتر هدایت الله فلسفی استاد حقوق بین الملل حقوق بین الملل برنده تشویقی کتاب سال برای تالیف کتاب "حقوق بین الملل معاهدات" 1380 ایران
3 دکتر هدایت الله فلسفی استاد حقوق بین الملل حقوق بین الملل برگزیده بیستمین دوره جایزه کتاب فصل انجمن نویسندگان اهل قلم  برای تألیف کتاب «صلح جاویدان و حکومت قانون
 
1390
 
ایران
4 دکتر هدایت الله فلسفی استاد حقوق بین الملل حقوق بین الملل کسب عنوان برگزيده اول كتاب "سيرعقل در منظومه حقوق بين الملل "بخش بزرگسال گروه حقوق در دهمين جشنواره بين المللي فارابي 1397
 
ایران
5 دکتر سید مصطفی محقق داماد استاد حقوق اسلامی فقه و حقوق برگزیده اول در دومین جشنواره بين المللي فارابي 1387 ایران
6 دکتر سید مصطفی محقق داماد استاد حقوق اسلامی فقه و حقوق کسب مقام پیشکسوت علوم انسانی در هشتمین جشنواره بین المللی فارابی 1395 ایران
7 دکتر حسین سیمایی صراف دانشیار حقوق خصوصی حقوق اسلامی برگزیده هفتمین جشنواره بین المللی فارابی و بیست هفتمین دوره جایزه کتاب فصل
قیاس در استدلال حقوقی:مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و کامن لا،
1392 ایران
8 خانم دکتر ژانت الیزابت بلیک دانشیار حقوق بشر ومحیط زیست حقوق میراث فرهنگی برگزیده اول بخش بزرگسال نهمین جشنواره بین المللی فارابی در سال 1396     1396 ایران
9 دکتر حسین مهرپور محمد آبادی استاد حقوق خصوصی حقوق خانواده کسب رتبه سوم در سومین جشنواره بین‌المللی فارابی
برای کتاب
 "مباحثي از حقوق زن از منظر حقوق داخلي مباني فقهي و موازين بين المللي"
1389 ایران
10 دکتر حسین میرمحمدصادقی استاد حقوق کیفری و جرم شناسی حقوق تطبیقی کیفری مدیر نمونه ملی در هفتمین جشنواره شهید رجایی به دلیل مدیریت موفق در ریاست دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 1383 ایران
ردیف نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی    
1 دکتر ژانت الیزابت بلیک دانشیار حقوق بشر و محیط زیست حقوق میراث فرهنگی 12 14
2 دکتر مجتبی قاسمی استادیار حقوق اقتصادی اقتصاد 3 1
ردیف نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی سال انتخاب
1 مرحوم دکتر مهدی شهیدی استاد حقوق خصوصی حقوق مدنی 1379
2 دکتر سید مصطفی محقق داماد استاد حقوق اسلامی فقه و حقوق 1395
3 دکتر عبدالله شمس استاد حقوق خصوصی حقوق مدنی 1397
 
 ردیف نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی سال انتخاب
1 دکتر سید مصطفی محقق داماد استاد حقوق اسلامی فقه و حقوق 1395
ردیف نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی نام نشان سال اخذ نشان کشور اعطاکننده
1 دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق عمومی حقوق عمومی نشان علمی درجه 1 دانش از ریاست جمهوری 1380 ایران
2 دکتر حسین مهرپور محمد آبادی استاد حقوق خصوصی حقوق خانواده نشان علمی درجه 2 دانش از ریاست جمهوری 1384 ایران
  نام و نام‌خانوادگی  رتبه علمی گروه آموزشی زمینه تخصصی نام جایزه نام کتاب سال نشر
1 دکتر هدایت الله فلسفی استاد حقوق
بین الملل
حقوق بین الملل کسب عنوان برگزيده اول بخش بزرگسال گروه حقوق در دهمين جشنواره بين المللي فارابي سير عقل در منظومه حقوق بين الملل 1396
2 دکتر محمد راسخ استاد حقوق عمومی فلسفه حقوق کسب عنوان کتاب فصل در سال ۱۳۸۷ تاریخ تئوری‌های حقوق اسلامی​
 
1386
3 دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق عمومی حقوق عمومی کسب عنوان کتاب سال در سال 1375
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) 1371
4 دکتر سید محمد هاشمی استاد حقوق عمومی حقوق عمومی کسب عنوان کتاب شایسته سال در سال 1373
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) 1372