صفحه اصلی
​قابل توجه کاربران ایمیل و سامانه تغذیه
  • 2492 مشاهدات

بدین وسیله به اطلاع کاربران ایمیل دانشگاهی و سامانه تغذیه میرساند، به منظور انجام اصلاحات، سرویس  ایمیل  و تغذیه ، از ساعت 10:30 الی 11:30 روز یکشنبه مورخ 1398/06/24 به مدت يك ساعت دچار وقفه خواهد شد.