افراد

 

همکاران

 

 حسین گمار، مدیر اجرایی

​​​​​​​ 29905407  


  ​​​​​​​نیکو جنتی، مسئول دفتر

  22431617- 25122990 

منصوره هادی زاده، کارشناس پژوهش 

    ترانه کوهستانی، کارشناس پژوهش 

   ​​​​​​​29902513 

  رضا احمدی، کارشناس آموزش 

 29902511 ​​​​​​​

 
​ 

​​