درباره

ریاست و معاونین

 

« ریاست پژوهشکده علوم شناختی و مغز »

  ​


375557.jpg
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
رئیس پژوهشکده
استاد
375205.jpg
دکتر کیوان ناوی
معاون پژوهشی
استاد
386066.jpg
دکتر محمدرضا بیگدلی
معاون آموزشی
دانشیار