صفحه اصلی
۱۲ روز تا آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط مقاله برای کنگره و اثر پژوهشی برای جشنواره زمان باقی مانده است
  • 3210 مشاهدات

فقط ۱۲ روز دیگر تا آخرین مهلت ارسال چکیده مبسوط مقاله برای کنگره و اثر پژوهشی برای جشنواره زمان باقی مانده است.  

🌐 وب‌سایت کنگره: 
 http://familycong.fri.sbu.ac.ir
📧 ایمیل دبیرخانه:
familycong@sbu.ac.ir

🌀 لطفا مشاهده و هم‌رسانی شود.

 

افزودن نظرات