صفحه اصلی
گزارش بازديد رئيس محترم دانشگاه شهيد بهشتي از دانشکده مديريت و حسابداري
  • 433 مشاهدات

  

 

با حضور رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دکتر نصيري قيداري ،مشاورو رئيس دفتر رياست جناب آقاي دکتر رسولي ،به همراه آقايان دکتر شکري معاون محترم پژوهشي و فناوري، آقاي دکتر فقيهي مدير محترم نظارت ،ارزيابي و تضمين کيفيت و با حضور آقاي دکتر دري رياست دانشکده،معاونين و مديران گروه هاي دانشکده مديريت و حسابداري آقايان دکتر حاجي پور،دکتر شکوهيار،دکتر  عالم تبريز، دکتر بدري، دکتر عرب مازار، دکتر عزيزي، و خانم دکتر اميرخاني، جلسه مشترک هيات رئيسه و با مشارکت غير حضوري(مجازي) اعضاي هيات علمي دانشکده در تاريخ چهارشنبه 1399/12/13 از ساعت 9 الي 12/30 برگزار شد.

​​​​​​​​​​​​​​

     جلسه با شرح مختصري از آمار و فعاليت هاي دانشکده از جانب رئيس دانشکده مديريت و حسابداري آغاز و با بيانات رياست محترم دانشگاه ادامه يافت. مديران گروه هاي آموزشي برخي مسائل مهم مورد نظر را مطرح نمودند و به فراخور موضوع رياست دانشگاه توضيحاتي ارائه کردند. توجه به موضوع کيفيت آموزشي و پژوهشي ،کارايي سامانه آموزشي و پژوهشي، رويه هاي موجود در فرايندهاي کاري،محدوديت ها و کمبودهاي مرتبط با استادان و کارکنان و نيز خروجي هاي هيات علمي و بازنشستگان و عدم تناسب جذب هيات علمي با نيازهاي علمي،آموزشي دانشکده و ... از اهم موضوعات مطروحه بود.

      پس از بحث و تبادل نظر پيرامون موضوعات آموزشي و پژوهشي ،اعضاء هيات علمي شرکت کننده در جلسه بصورت مجازي، موضوعات مد نظررا مطرح نمودند و رياست محترم در خصوص رفع پاره اي از مشکلات دستوراتي صادر و نيز مواردي را جهت پيگيري به رياست دانشکده مديريت و حسابداري احاله نمودند.

    در پايان تنديس و لوح تقدير سخنراني افتتاحيه هفدهمين کنفرانس بين المللي مديريت،که در 15 آذر ماه 1399 برگزار شد، از جانب رياست دانشکده به رياست دانشگاه تقديم شد.

    با تاکيد رياست محترم دانشگاه،پيگيري موضوعات مطروحه از جانب رياست دانشگاه و نيز رياست دانشکده جلسه ساعت 12/30 دقيقه به پايان رسيد.

  

   

افزودن نظرات