ریاست پیشین

نام نام خانوادگی رتبه علمی آغاز پایان عکس
بهروز دری استاد 1398/11/01 تاکنون

محمداسماعیل فدائی نژاد دانشیار 1396/02/27 1398/11/01

علی رضائیان استاد 1391/05/02 1396/02/27

حسن فارسیجانی دانشیار 1388/06/01 1391/05/02

​​​​​​​

محمداسماعیل فدائی نژاد دانشیار 1385/12/20 1388/06/01

​​​​​​​