معاون آموزشی

آقای دکتر حسن رجبی مهام
تحصیلات: دکترای زیست شناسی-علوم جانوری-بیوسیستماتیک جانوری،فرانسه،1386
ایمیل: H_Rajabi@sbu.ac.ir
تلفن: 29905903