درباره

ارتباط با ما

مسئول دفتر دانشکده :خانم معصومه پازوکی
تلفن دفتر دانشکده:29905901      دورنگار:22431664

آدرس دانشکده : تهران-اوین-میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی-جنب استخر دانشگاه-دانشکده علوم و فناوری زیستی