مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

ما یک هدف داریم و آن این است:  « احترام گذاشتن به کرامت انسانی». کار اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی ارتقای کرامت انسانی همه کسانی است که در دانشگاه هستند و از این طریق ارتقاء دانشگاه شهید بهشتی. برای تحقق این هدف علاوه بر امکانات و شرایط خاص لازمه اش عزم جدی و همکاری دانشگاهیان است.