مدیر گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی:   حبیب بشیرپور

 

  ایمیل: hbashirpour@gmail.com               

  تلفن: 22421883-29903261                          

​​​​​​​

  مشاهده سوابق آموزشی و پژوهشی:

روزمــه

 

 

مدیران گروه مطالعات و ارزیابی فرهنگی و اجتماعی به ترتیب احراز مسئولیت:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

تاریخ شروع به کار

تاریخ اتمام مدیریت

1

احمد شکر چی

علوم اجتماعی

1391/06/27

 

2

اصغر واعظی

فلسفه

1393/03/27

 

3

نگار داوری اردکانی

زبان شناسی

1396/03/13

 

4

محمد جواد نائیجی

مدیریت سیستم ها

1398/03/13

 ​​​​​​​

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

کژال شیخ احمدی

کارشناس مطالعات و ارزیابی فرهنگی

29902767
22431825


​​​​​​​

1. آسیب شناسی علمی مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
2. تبیین راهبردها و ترسیم افق و چشم انداز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
3. فراهم ساختن زمینه ها و شرایط لازم برای مطالعات تطبیقی اساتید دانشگاه
4. فراهم ساختمان زمینه ها و شرایط لازم برای مطالعات فرهنگی دانشجویان دانشگاه
5. برگزاری نشست های تخصصی و همایش های علمی در زمینه مسائل فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه
6. جلب مشارکت مراکز علمی و پژوهشی در عرصه فرهنگی و اجتماعی
7. تهیه گزارش های لازم از عملکرد واحدها و مراکز و مدیریت های حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
8. تهیه دستورالعمل های اجرایی لازم جهت حسن انجام امور اداری در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
9. تدوین سیاست ها و خط مشی های نظارتی بر اساس شرح وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی
10. شناسایی خلاء ها، آسیب ها و مشکلات اجرایی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
11. پیشنهاد راهکار های اجرایی لازم جهت تقویت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی
12. همکاری و تعامل با واحدهای نظارتی و ارزیابی دانشگاه
13. انجام سایر امور محوله از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی
​​​​​​​