تجهيزات آزمايشگاه آنالیز دستگاهی

 

1.JPG


 

كروماتوگرافي گازي (GC)

کاربرد: اندازه گيري بقایای آلی ترکیبات کلردار و فسفردار و هیدروکربنهای نفتی از قبیل انواع سموم كلره و فسفره PAH, PCBs, MTBE, BTEX و تركيبات آلي فرار در نمونه هاي آبي، خاك، بافت جانوري و محصولات غذايي

مدل: 7890A

شرکت :Agilent technologies  -آمریکا