صفحه اصلی
کار دانشجویی در اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
  • 973 مشاهدات

اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان در نظر دارد جهت تحلیل داده‌‌های آماری، از همکاری تعدادی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری استفاده نماید.

لازم است متقاضیان رزومه خود را تا تاریخ 99/12/12 به آدرس الکترونیک این اداره به نشانی elite@mail.sbu.ac.ir   ارسال نمایند.

افزودن نظرات