ارتباط با ما

آدرس :
تهران-بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری-دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان آموزش-معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کد پستی:1983969411
دورنگار
تلفن
ایمیل
سمت
نام و نام خانوادگی
22431845
مستقیم:22431846
 
معاونت آموزشی
دکتر علی اکبر افضلیان
داخلی:2110

22431854
مستقیم:22431855
 
 
 
 
 
مدیریت خدمات آموزشی
دکتر علیرضا سالمکار 
داخلی:2212
2113
 
مستقیم:
مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی
دکتر محسن ابراهیمی مقدم
داخلی:2116
 
مستقیم:29902158

مدیرت دفتر استعدادهای درخشان
دکتر مریم دولو
داخلی:2158
 
مستقیم:22431585
مدیریت دانشجویان غیر ایرانی
دکتر محمد رضا قلمبران
داخلی:2761
2145

​​