صفحه اصلی
برنامه حضور کارکنان دانشکده از 17 الی 30 فرودین ماه
  • 96 مشاهدات

سه شنبه 1400/1/17

1-خانم دژپسند 2-خانم سپاسی 3-خانم خانی 4-خانم یاقوتی(دفترریاست)  5-خانم بهاری

 6-آقای سوداگری 7-آقای عسگری  8-آقای عزیزالهی


چهارشنبه 1400/1/18

1-خانم والی 2-خانم مرندی (دفتر ریاست) 3-خانم بخشعلی  4-خانم شاهمردی 5-خانم موسیوند 6-خانم عباسی 7-آقای طاهری 8-آقای منصوریان 9-آقای عابدینی


شنبه 1400/1/21

1-خانم دژپسند 2-خانم سپاسی  3-خانم مرندی(دفترریاست) 4-خانم بخشعلی 5-خانم بهاری

6-خانم خانی 7-آقای طاهری 8-آقای عسگری 9-آقای سوداگری


یکشنبه 1400/1/22

1-خانم والی 2-خانم شاهمردی  3-خانم عباسی  4-خانم دژپسند 5-خانم بهاری  6-خانم یاقوتی (دفترریاست) 7-خانم بخشعلی 8-خانم موسیوند


دوشنبه 1400/1/23

1-خانم والی 2-خانم خانی 3-خانم شاهمردی 4-خانم موسیوند 5-خانم مرندی(دفتر ریاست)

6-خانم بهاری 7-آقای سوداگری  8-آقای طاهری 9-آقای عزیزالهی 10-آقای عابدینی

سه شنبه 1400/1/24

1-خانم دژپسند  2-خانم سپاسی  3-خانم عباسی 4-خانم مرندی (دفترریاست) 5-آقای طاهری

6-آقای منصوریان 7-آقای عزیزالهی 8-آقای عسگری


چهارشنبه 1400/1/25

1-خانم والی 2-خانم خانی 3-خانم  یاقوتی(دفترریاست)  4-خانم شاهمردی 5-خانم موسیوند

6-خانم بخشعلی 7-خانم بهاری 8-آقای منصوریان 9-آقای عابدینی


شنبه 1400/1/28

1-خانم سپاسی 2-خانم عباسی   3-خانم مرندی(دفترریاست)  4-آقای عزیزالهی 5-آقای طاهری

6-آقای عسگری 7-آقای عابدینی 8-آقای سوداگری


یکشنبه 1400/1/29

1-خانم دژپسند 2-خانم والی 3-خانم خانی 4-خانم بخشعلی 5-خانم یاقوتی (دفتر ریاست)

6-آقای منصوریان 7-آقای عسگری 8-آقای سوداگری


دوشنبه 1400/1/30

1-خانم سپاسی 2-خانم عباسی 3-خانم شاهمردی 4-خانم یاقوتی(دفتر ریاست) 5-خانم موسیوند

6-آقای عزیزالهی 7-آقای عابدینی 8-اقای منصوریان

افزودن نظرات