راهنما و دستورالعمل ها

دستورالعمل استفاده از سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد).pdfدستورالعمل استفاده از سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد).pdf

راهنمای ثبت هزینه اعتبار ویژه پژوهشی.pdfراهنمای ثبت هزینه اعتبار ویژه پژوهشی.pdf

مراحل درخواست اعتبار ویژه در سیستم گلستان.pdfمراحل درخواست اعتبار ویژه پژوهشی در سیستم گلستان.pdf

دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی.pdfدستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی.pdf

راهنمای بررسی کفایت علمی رساله دکتری از طریق پیشخوان.pdfراهنمای بررسی کفایت علمی رساله دکتری از طریق پیشخوان.pdf

رساله 2016.dotxرساله 2016.dotx

دستورالعمل فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در خارج از کشور.pdfدستورالعمل فرصت های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در خارج از کشور.pdf

دستورالعمل اجرایی شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (داخل کشور).pdfدستورالعمل اجرایی شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (داخل کشور).pdf

دسترسی رایگان به تمام متن مدارک علمی و فنی- انگلیسی و فارسی در زدنی.pdfدسترسی رایگان به تمام متن بیش از 100000000 مدرک علمی و فنی و انگلیسی و فارسی در "زدنی".pdf

فرایند استفاده از سامانه همانندجو توسط دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی.pdfفرایند استفاده از سامانه همانندجو توسط دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی.pdf

شیوه نامه استفاده از سیستم همانندجو ویژه اعضای هیئت علمی.pdfشیوه نامه استفاده از سیستم همانندجو ویژه اعضای هیئت علمی.pdf

راهنمای فرایند همانندجو دان.pdfراهنمای فرایند همانندجو دان.pdf

راهنمای ثبت پایان نامه در ایران داک.pdfراهنمای ثبت پایان نامه در ایران داک.pdf

راهنمای ثبت   پروپوزال.pdfراهنمای ثبت پروپوزال.pdf

دستورالعمل استفاده از سامانه رایانش موازی دانشگاه- سرمد.pdfدستورالعمل استفاده از سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد).pdf

دستورالعمل اجرایی نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبار ویژه پژوهشی سال 1397.pdfدستورالعمل اجرایی نحوه تخصیص و هزینه کرد اعتبار ویژه پژوهشی سال 1397.pdf

راهنمای ثبت درخواست همایش و شرکت در همایش های بین المللی.pdfراهنمای ثبت درخواست همایش و شرکت در همایش های بین المللی.pdf

دستورالعمل ارتقای 95 به بعد.pdfدستورالعمل ارتقای 95 به بعد.pdf

راهنماي ثبت درخواست بررسي پرونده ارتقاء.pdfراهنماي ثبت درخواست بررسي پرونده ارتقاء.pdf

راهنمای ثبت فرم خوداظهاری.pdfراهنمای ثبت فرم خوداظهاری.pdf

دستورالعمل اعتبارویژه 97.pdfدستورالعمل اعتبارویژه 97.pdf

دستورالعمل اجرایی تعیین ظرفیت پژوهشی تحصیلات تکمیلی.pdfدستورالعمل اجرایی تعیین ظرفیت پژوهشی تحصیلات تکمیلی.pdf

دستورالعمل فرصت مطالعاتی.pdfدستورالعمل فرصت مطالعاتی.pdf

دستورالعمل شرکت در کنفرانس های بین المللی.pdfدستورالعمل شرکت در کنفرانس های بین المللی.pdf

راهنمای درس افزار ویژه استادان.pdfراهنمای درس افزار ویژه استادان.pdf       

راهنمای درس افزار ویژه دانشجویان.pdfراهنمای درس افزار ویژه دانشجویان.pdf

راهنمای نرم افزار اتوماسیون اداری.pdfراهنمای نرم افزار اتوماسیون اداری.pdf