درباره دانشکده

تماس با ما

- نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،ميدان شهيد شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی.
- کدپستی: 1983969411 
- نمابر: 22431806
- سایت دانشکده: eco.sbu.ac.ir

شماره تماس­های ضروری:

محمدعلی نصیری
سورن یاقوتی
مدیر اجرایی دانشکده
مسئول دفتر ریاست دانشکده
29902969
29902951
حمیده والی
معصومه سپاسی زنگ آبادیزهره عرب
کارشناس مسئول آموزش دانشکده
کارشناس آموزش دانشکده
29902965
29902963
مینا عباسی
سمانه خانی
کارشناس گروه اقتصاد دانشکده
کارشناس گروه علوم سیاسی دانشکده
29902991
29902995
مهین مرندی
مسعود عزیزالهی
منشی گروه علوم سیاسی دانشکده
منشی گروه اقتصاد دانشکده
29902987
29902954

شهره شاهمردی
اعظم موسیوند
محمدعلی عسگری
حسین طاهری آرا
کارشناس پژوهشی دانشکده
کتابدار دانشکده
کتابدار دانشکده
مسئول سایت دانشکده
29902967
29902982
29902982
29902966