کارشناسی

  گروه علوم اقتصادی

   
  • برنامه دروس کارشناسی رشته اقتصاد نیمسال اول 401-400 (دانلود)
  • برنامه ترمی دانشجویان ورودی 1400 به بعد(دانلود)

  گروه علوم سیاسی

  برنامه کارشناسی علوم سیاسی نیمسال دوم 1400-1401 (دانلود)