اطلاعیه و اخبار

اطلاعیه- دانشجویان جدیدالورود رشته اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد.pdfاطلاعیه- دانشجویان جدیدالورود رشته اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد.pdf   تاریخ: 1399/8/10
اطلاعیه سنوات ترم 7.pdfاطلاعیه سنوات ترم 7.pdf  تاریخ: 1399/8/5
جي¬ميل جهت دانشجويان در گروه علوم سياسي.pdfجي ميل جهت دانشجويان در گروه علوم سياسي.pdf   تاريخ: 1399/6/27

در خصوص حذف ترم3982.pdfدر خصوص حذف ترم.pdf   تاریخ: 99/2/27
در خصوص نمره دفاع.pdfدر خصوص نمره دفاع.pdf   تاریخ: 1398/8/4
 
 
 
 
طرح کارآموزی.zipطرح کارآموزی.zip   تاریخ: 20/5/1397
 
 
اطلاعیه 29-11-96.pdfاطلاعیه 29-11-96.pdf   تاریخ: 29/11/1396
اطلاعیه مهم.pdfاطلاعیه مهم.pdf   تاریخ:  5/9/1396
 
آگهی استخدام.jpgآگهی استخدام.jpg  تاریخ: 14/6/1396
اطلاعیه فوری.pdfاطلاعیه فوری.pdf   تاریخ: 16/3/1396
 
اطلاعیه مهم مهم مهم.pdfاطلاعیه مهم.pdf  تاریخ: 3/8/1395
اطلاعیه مهم.pdfاطلاعیه مهم.pdf  تاریخ: 5/7/1395  

اطلاعیه سنوات ترم 7.pdfاطلاعیه سنوات ترم 7.pdf
اطلاعیه سنوات ترم 7.pdfاطلاعیه سنوات ترم 7.pdf