کارشناسی

 

چارت و جدول دروس کارشناسی

جدول مهندسی برق گرایش الکترونیک​​

دانلود​​

جدول مهندسی برق گرایش قدرت

دانلود

جدول مهندسی برق گرایش مخابرات

دانلود


 

فرم های کارشناسی

فرم پروژه ليسانس                                                                                          

 دانلود