برنامه آموزشی نیمسال جدید

 

 

برنامه آموزشی تحصیلات تکمیلی نیمسال 3992    دانلود
برنامه آموزشی کارشناسی نیمسال 3992    دانلود
طرح دروس الکترونیک 3992    دانلود
طرح دروس مخابرات 3992    دانلود
طرح دروس حمل و نقل الکتریکی 3992    دانلود