ارتباط با ما


شماره های تماس
آموزش

29904083-29904085
29904087-29904088

Email: b.samiei@mail.sbu.ac.ir

دفتر گروه ها 29904146
دبیرخانه و بایگانی 29904141 , 29904128
دفتر آزمايشگاه سخت افزار 29904095 , 29904100
واحد انفورماتیک 29904094 , 29904160
کتابخانه 29904155
فکس دانشکده 22431804

​​