صفحه اصلی
خانم زهرا کاشی تراش اصفهانی دانشجوی نمونه کشوری
  • 296 مشاهدات

کسب مقام " دانشجوی نمونه کشوری " را به سرکار خانم زهرا کاشی تراش اصفهانی دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست و هیات علمی گروه مهندسی آب وفاضلاب تبریک می گوییم .