صفحه اصلی
اعطای نشان افتخار علمی – فرهنگی " خورشید تابان " از جانب دولت ژاپن به آقای دکتر حسنی
  • 246 مشاهدات

نشان افتخار علمی  فرهنگی " خورشید تابان " را از جانب دولت ژاپن به دکتر حسنی ریاست محترم دانشکده مهندسی عمران ـ آب و محیط زیست تبریک عرض می نماییم.