سمت نام​ مرتبه تلفن تماس ​ایمیل
ریاست دانشکده دکتر محسن ابراهیمی مقدم استاد​ 29904093​ m_moghadam@sbu.ac.ir
 معاونت آموزشی​ دکتر رامک ​قوامی زاده​ استادیار​​​​​​ 29904169​ r_ghavami@sbu.ac.ir​
 معاونت پژوهشی دکتر علي جهانيان ​ دانشيار  29904188​ jahanian@sbu.ac.ir​ ​​​
مدير گروه معماري سامانه هاي کامپيوتري​​ دکتر حمیدرضا مهدیانی استادیار 29904144 h_mahdiani@sbu.ac.ir
مدير گروه نرم­ افزار و سيستم هاي اطلاعاتي​ دکتر صادق علی اکبری استادیار​​​​​​   s_aliakbary@sbu.ac.ir​
مدیر گروه هوش مصنوعی، رباتیک و رایانش شناختی
دکتر یاسر شکفته​ استادیار​​​​​​
29904106
 
y_shekofteh@sbu.ac.ir