عنوان نویسنده تاریخ ویرایش
مروری بر برخی از افتخارات ستاد بازنشسته دانشکده آقای روحانی رانکوهی مطهره پیله ور 2020/9/8
رتبه دوم مسابقات برنامه نویسی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط تیم ACM دانشگاه شهیدبهشتی - آبان 1396 مطهره پیله ور 2020/9/8
کسب رتبه 56 توسط تیم ACM دانشگاه شهید بهشتی در مسابقات ACM 2017 مطهره پیله ور 2020/9/8
رتبه اول مسابقات برنامه نویسی منطقه ای ACM کابل - آبان 1396​ مطهره پیله ور 2020/9/8
کسب مقام نایب قهرمانی در شاخه های طراحی مبتنی بر GPU  و شاخهHardware/Software CoDesign از چهارمین دوره مسابقات کشوری طراحی سیستمهای دیجیتال آذر ماه 96 مطهره پیله ور 2020/9/8
شمارنده دستاوردهای دانشکده Portal Admin 2020/9/6
تب لینک ها مطهره پیله ور 2020/10/20
اسلایدشو دانشکده ژاله ترهنده 2021/2/22
لوگو دانشکده کامپیوتر Portal Admin 2020/10/3
جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ژاله ترهنده 2021/2/22
جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ژاله ترهنده 2021/2/22
جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ژاله ترهنده 2021/2/20
اسلاید ژاله ترهنده 2021/2/21
اسلاید ژاله ترهنده 2021/2/21
تاریخچه دانشکده مطهره پیله ور 2020/11/26
روز علم و فناوری حسین خوش نیت 2017/12/25
مراسم حسین خوش نیت 2017/12/25
سومين دوره مسابقه ملي طراحي سيستم هاي ديجيتال حسین خوش نیت 2017/12/4
سومين مسابقه و آزمون عمومي جاواکاپ حسین خوش نیت 2017/12/4
چهارمين مسابقه و آزمون عمومي جاواکاپ حسین خوش نیت 2017/12/4
عنوان نویسنده تاریخ ویرایش
مروری بر برخی از افتخارات ستاد بازنشسته دانشکده آقای روحانی رانکوهی مطهره پیله ور 2020/9/8
رتبه دوم مسابقات برنامه نویسی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط تیم ACM دانشگاه شهیدبهشتی - آبان 1396 مطهره پیله ور 2020/9/8
کسب رتبه 56 توسط تیم ACM دانشگاه شهید بهشتی در مسابقات ACM 2017 مطهره پیله ور 2020/9/8
رتبه اول مسابقات برنامه نویسی منطقه ای ACM کابل - آبان 1396​ مطهره پیله ور 2020/9/8
کسب مقام نایب قهرمانی در شاخه های طراحی مبتنی بر GPU  و شاخهHardware/Software CoDesign از چهارمین دوره مسابقات کشوری طراحی سیستمهای دیجیتال آذر ماه 96 مطهره پیله ور 2020/9/8
شمارنده دستاوردهای دانشکده Portal Admin 2020/9/6
تب لینک ها مطهره پیله ور 2020/10/20
اسلایدشو دانشکده ژاله ترهنده 2021/2/22
لوگو دانشکده کامپیوتر Portal Admin 2020/10/3
جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ژاله ترهنده 2021/2/22
جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ژاله ترهنده 2021/2/22
جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ژاله ترهنده 2021/2/20
اسلاید ژاله ترهنده 2021/2/21
اسلاید ژاله ترهنده 2021/2/21
تاریخچه دانشکده مطهره پیله ور 2020/11/26
روز علم و فناوری حسین خوش نیت 2017/12/25
مراسم حسین خوش نیت 2017/12/25
سومين دوره مسابقه ملي طراحي سيستم هاي ديجيتال حسین خوش نیت 2017/12/4
سومين مسابقه و آزمون عمومي جاواکاپ حسین خوش نیت 2017/12/4
چهارمين مسابقه و آزمون عمومي جاواکاپ حسین خوش نیت 2017/12/4
عنوان نویسنده تاریخ ویرایش
مروری بر برخی از افتخارات ستاد بازنشسته دانشکده آقای روحانی رانکوهی مطهره پیله ور 2020/9/8
رتبه دوم مسابقات برنامه نویسی دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط تیم ACM دانشگاه شهیدبهشتی - آبان 1396 مطهره پیله ور 2020/9/8
کسب رتبه 56 توسط تیم ACM دانشگاه شهید بهشتی در مسابقات ACM 2017 مطهره پیله ور 2020/9/8
رتبه اول مسابقات برنامه نویسی منطقه ای ACM کابل - آبان 1396​ مطهره پیله ور 2020/9/8
کسب مقام نایب قهرمانی در شاخه های طراحی مبتنی بر GPU  و شاخهHardware/Software CoDesign از چهارمین دوره مسابقات کشوری طراحی سیستمهای دیجیتال آذر ماه 96 مطهره پیله ور 2020/9/8
شمارنده دستاوردهای دانشکده Portal Admin 2020/9/6
تب لینک ها مطهره پیله ور 2020/10/20
اسلایدشو دانشکده ژاله ترهنده 2021/2/22
لوگو دانشکده کامپیوتر Portal Admin 2020/10/3
جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ژاله ترهنده 2021/2/22
جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ژاله ترهنده 2021/2/22
جلسه تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ژاله ترهنده 2021/2/20
اسلاید ژاله ترهنده 2021/2/21
اسلاید ژاله ترهنده 2021/2/21
تاریخچه دانشکده مطهره پیله ور 2020/11/26
روز علم و فناوری حسین خوش نیت 2017/12/25
مراسم حسین خوش نیت 2017/12/25
سومين دوره مسابقه ملي طراحي سيستم هاي ديجيتال حسین خوش نیت 2017/12/4
سومين مسابقه و آزمون عمومي جاواکاپ حسین خوش نیت 2017/12/4
چهارمين مسابقه و آزمون عمومي جاواکاپ حسین خوش نیت 2017/12/4