افراد

اعضای هیات علمی سابق

​دوره همکاری
​نام و نام خانوادگی​

1391-97

​دکتر منا قاسمیان

1395-96

دکتر حمیده صبوری​​

​1366-95

​دکتر علی ذاکر حسینی

​1369-94​

مهندس فرخ واعظ ایروانی​

​1361-90

​دکتر جواد اسماعیلی

​1371-89

​دکتر قوام الدین رضوی زاده

1362-88​

​مهندس ملیحه بهادری

​1361-88

مهندس حمید خرسند رحیم زاده

1361-88
 مهندس محمد تقی روحانی رانکوهی

​1365-85​

مهندس شهلا طباطبایی​​

​1361-85

​مهندس اسماعیل نامور قره شیران

 
1361-82
 مهندس مهدی عربی مکی آبادی

​1380-81

​دکتر اکبر دارابی

​1358-81

​دکتر حسین وکیلیان

​1377-80

​مهندس نوذر تبریزی

​1363-66

​دکتر صدیقی مشکنانی