فرم ها و آیین نامه ها

آیین نامه های کارشناسی ارشد
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد 94 به بعد دانلود 
راهنمای کلی دانشگاه برای دانشجویان جدید الورود - خاص دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانلود
شیوه نامه اجرایی آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ورودی 1394 و به بعد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه دانلود
مقرارت کار دانشجویی​​ دانلود
زمانبندی اجرای پایان نامه و فرم ها  دانلود
مشخصات کلی رشته مخابرات امن و رمزنگاری دانلود
مشخصات کلی رشته سیستم های چند رسانه ای دانلود
راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دانلود
   
   
​​فرم های کارشناسی ارشد ​​
فرم تعیین استاد راهنما- فرم شماره 1 دانلود
طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد- فرم شماره 2​​ دانلود​​
اعلام تصویب طرح تدوین پایان نامه به دانشجو- فرم شماره3​​ دانلود
فرم درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد- فرم شماره 4 دانلود​​​​
جدول ارزیابی دفاع از پایان نامه- فرم شماره 5 دانلود
صورتجلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد- فرم شماره 6 دانلود
تعهدنامه اصالت اثر- فرم شماره 7 دانلود​​
فرم حذف تکدرس دانلود
تعیین داور دانلود
تمدید سنوات ترم 5 دانلود
انتخاب واحد به‌صورت میهمان در دانشکده دیگر دانلود
چکیده فارسی پایان نامه دانلود
چکیده انگلیسی پایان نامه دانلود​​
فرم ظرفیت پژوهشی اساتید راهنمای خارج از پژوهشکده فضای مجازی دانلود ​​​​​​​