تغییر تاریخ آخرین مهلت حذف تکدرس و ارزیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال جاری 

       بدین وسیله به استحضا دانشجویان عزیز می رساند با توجه به تصمیم شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1400/01/22 مدیریت محترم برنامه ریزی و ارزیابی تاریخ نظر سنجی توسط دانشجویان در تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 به شرح ذیل می باشد :
تاریخ نظرسنجی اساتید توسط دانشجو :
تاریخ قبلی : شنبه 28 فروردین تا چهارشنبه 29 اردیبهشت 
تاریخ جدید : پنج شنبه 1400/2/30 لغایت 1400/03/17 می باشد . 

آخرین تاریخ حذف تکدرس توسط دانشجو : 
تاریخ قبلی : دوشنبه 3 خردادماه 1400
تاریخ جدید : چهارشنبه 1400/2/29 می باشد .

 
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی پردیس شهید عباسپور

اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی پردیس شهید عباسپور