جدیدترین اخبار مرکز

بازدید شرکت سرمایه گذاری دارو از مرکز تحقیقات پروتئین و خط تولید واکسن هپاتیت Bانسانی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 3081
اولین همایش میکرو فلوییدیک و کاربردهای آن در پزشکی و مهندسی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 2880
انتشار کتاب خارجی توسط مرکز تحقیقات پروتئین

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

بازدید 3317

اطلاعیه ها

جذب پژوهشیار فرادکتری در زمینه بیوشیمی

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

مراحل ثبت نام

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

برگزاری دوره آموزشی برای دانشجویان دانشگاه نزوی، کشور عمان

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

برگزاری کارگاه آموزشی کریستالو گرافی پروتئین

در این قسمت خلاصه ای از اطلاعیه درج و حداکثر دو سطر باشد.

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها