​رویه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور


​​​ تبت نام ورودی های جدید در وب سایت دانشگاه و به صورت حضوری در دانشگاه شهید بهشتی (ولنجک)​​ ​​
ثبت نام ترم اول ​اخذ واحد های درسی ترم 1 (در سیستم گلستان)
بازه ترم اول ​1- حضور در کلاس های درس 
2- تعیین استاد راهنمای پایان نامه مطابق دستورالعمل دانشکده
3- حضور در امتحانات پایان ترم 
ثبت نام ترم دوم ​1- اخذ واحد های درسی ترم 2
2- اخذ واحد سمینار (با استاد راهنمای پایان نامه)
بازه ترم دوم ​1- حضور در کلاس های درس
2- تعیین و تصویب موضوع سمینار (با هماهنگی استاد راهنما)
3- تحقیق بر روی موضوع سمینار
4- تهیه پیشنهاد پایاننامه (پروپوزال)
5- ارسال پروپوزال به گروه برای داوری و تصویب در شورای دانشکده (با هماهنگی استاد راهنما)
6- ارائه سمینار مطابق با برنامه دانشکده
7- حضور در امتحانات پایان ترم
ثبت نام ترم سوم 1- اخذ واحد پایان نامه (با استاد راهنمای پایان نامه)
2- اخذ واحدهای درسی باقی مانده​
​بازه ترم سوم ​1- حضور در کلاس های درس
2- تحقیق بر روی پایان نامه
3- ارائه گزارش اولیه پایان نامه مطابق با برنامه گروه آموزشی
4- حضور در امتحانات پایان ترم
​ثبت نام ترم چهارم ​1- اخد واحد پایان نامه (با استاد راهنمای پایان نامه)
بازه ترم چهارم ​1- تحقیق بر روی پایان نامه
2- تهیه گزارش پایان نامه مطابق با دستورالعمل پردیس
3- درخواست مجوز دفاع از پایان نامه در سیستم گلستان و پیگیری تایید استاد راهنما، رئیس گروه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
4- تکمیل و تحویل فرم های مربوط به تعیین اساتید ممتحن (با هماهنگی استاد راهنما)
5- تحویل پایاننامه به اساتید ممتحن حداقل 2 هفته قبل از تاریخ دفاعیه و هماهنگی برای دعوت ایشان به جلسه دفاعیه (با هماهنگی استاد راهنما) 
6-نصب اطلاعیه های دفاعیه به صورت فیزیکی و هماهنگی برای درج در وب سایت پردیس
7- تهیه و تکمیل فرم ها و صورتجلسه مربوط به جلسه دفاعیه و تحویل به استاد راهنما
8- برگزاری جلسه دفاعیه
9- انجام اصلاحات احتمالی پایان نامه در مدت حداکثر 1 ماه از تاریخ دفاعیه
10- پیگیری اعلام و تایید نمره، ارسال صورتجلسه دفاعیه به آموزش پردیس و انجام مراحل فراغت از تحصیل دانشجو توسط دانشکده در مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ دفاعیه
تذکرمهم: در صورتی که اعلام فراغت از تحصیل توسط دانشکده (استخراج گزارش شماره 282 از گلستان) بیش از 2 ماه از زمان دفاعیه، به طول انجامد، تمامی مراحل مربوط به دفاعیه (از ردیف 3 تا آخر به علاوه مراحل تمدید سنوات و اخذ واحد پایان نامه در صورت رسیدن به ترم بعد) باستی مجددا تکرار شود.
انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل
​​​