رویه تحصیل در دوره دکتری تخصصی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
 

​​​ تبت نام ورودی های جدید در وب سایت دانشگاه و به صورت حضوری در دانشگاه شهید بهشتی (ولنجک)​​ ​​
ثبت نام ترم اول ​اخذ واحد های درسی ترم 1 (در سیستم گلستان)
​بازه ترم اول ​1- حضور در کلاس های درس 
2- تعیین استاد راهنمای رساله مطابق ضوابط دانشکده
3- گرد آوری اطلاعات در خصوص موضوع رساله 
4- تعیین موضوع رساله با هماهنگی استاد راهنما و تصویب شورای گروه
5- حضور در امتحانات پایان ترم 
​ثبت نام ترم دوم ​ اخذ واحد های درسی ترم 2
بازه ترم دوم ​1- حضور در کلاس های درس
2- تحقیق در خصوص موضوع رساله
3- حضور در امتحانات پایان ترم
​ثبت نام ترم سوم  اخذ واحد جامع آموزشی
​بازه ترم سوم ​1- تکمیل فرم اعلام آمادگی ارزیابی جامع آموزشی و تحویل به استاد راهنما حداکثر 8 هفته پس از شروع ترم
تذکر 1: پس از موافقت استاد راهنما و شورای گروه، معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده باید در فاصله حداقل یک ماه قبل از برگزاری ارزیابی جامع جهت اخذ مجوز از مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس اقدام نماید
تذکر 2: ارائه مدرک زبان به همراه اعلام آمادگی ارزیابی جامع الزامی است.
2- حضور در ارزیابی جامع آموزشی مطابق برنامه اعلامی پردیس (شامل بخش کتبی و در صورت اخذ نمره لازم، بخش شفاهی)
​ثبت نام ترم چهارم ​1- اخذ واحد جامع پژوهشی
2- اخذ واحد جامع آموزشی (در صورت مردود شدن در ترم قبل)*

​بازه ترم چهارم ​* انجام کلیه مراحل مطابق ترم قبل در صورت اخذ مجدد واحد جامع آموزشی
1- تکمیل فرم های اعلام آمادگی دفاع از پیشنهاد پژوهشی و پیگیری تعیین اساتید داور توسط استاد راهنما و شورای گروه و سپس تایید شورای دانشکده
 2- ارسال فرم مرحله مزبور حداقل یک ماه قبل از تاریخ دفاع به مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس برای صدور مجوز دفاع از پیشنهاد پژوهشی 
3- تحویل طرح پیشنهادی مصوب و مورد تایید استاد راهنما به صورت مبسوط و مکتوب، حداقل 2 هفته قبل از برگزاری جلسه دفاع به کلیه اعضای هیات داوران
4- تهیه و تکمیل فرم صورتجلسه و تحویل به استاد راهنما
5- دفاع نهائی از طرح پیشنهادی رساله
تذکر 1: صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله باید حداکثر 2 هفته بعد از جلسه دفاعیه به مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس ارسال شود.
تذکر 2: چنانچه دانشجو تا پایان ترم چهارم موفق به دفاع مقبول از پیشنهاد طرح پژوهشی رساله خود نشود، می توان در صورت موافقت استاد راهنما، حداکثر تا یک نیمسال دیگر از طرح پیشنهادی خود دفاع کند.
6- پیگیری ثبت عنوان رساله در سیستم گلستان توسط گروه آموزشی

ثبت نام ترم پنجم   اخذ واحد رساله 
بازه ترم پنجم 1- تحقیق و پژوهش در راستای رساله دکتری
2- ارسال مقاله برای چاپ در نشریات ISI با هماهنگی استاد راهنما
3- ارائه گزارش به استاد راهنما برابر برنامه زمان بندی شده توسط استاد راهنما
4- ارائه گزارش پیشرفت کار پژوهشی به صورت کتبی و شفاهی (در قالب سمینار) به کمیته راهبردی (شامل اساتید راهنما و مشاور و نیز نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده)
5- پیگیری برای ارسال صورتجلسه ارزیابی گزارش پیشرفت کار پژوهشی به مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس، حداکثر 2 هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی
تذکر مهم: ثبت نام در ترم بعدی منوط به ارائه گزارش پیشرفت کار پژوهشی نیمسال قبل است.  ​
​ثبت نام ترمهای بعدی اخذ واحد رساله در هر ترم
​​بازه ترم های بعدی عینا مطابق ترم پنجم
​​ثبت نام ترم آخر (حداقل ترم 7 و حداکثر ترم 9) اخذ واحد رساله 
​​
بازه ترم آخر​
1- تهیه گزارش رساله مطابق با دستورالعمل پردیس 
2- تحویل نسخه های اصلی چاپ شده مقالات ISI (کسب حداقل 5 امتیاز از بند 3-1 آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی لازم است) به مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس
3- 
تکمیل و تحویل فرم های مربوط به تعیین اساتید ممتحن (با هماهنگی استاد راهنما)
4- انجام کلیه مراحل جلسه پیش دفاع در دانشکده
5- برگزاری جلسه پیش دفاع به صورت غیرعلنی با حضور استادان راهنما، مشاور و داوران داخلی حداقل یک ماه قبل از جلسه دفاع
6- پیگیری برای ارسال نتایج پیش دفاع به مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس توسط معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده
7- انجام کلیه مراحل درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع نهائی در صورت تایید در جلسه پیش دفاع از جمله 
درخواست مجوز دفاع از پایان نامه در سیستم گلستان و پیگیری تایید استاد راهنما، رئیس گروه و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
تذکر مهم: درخواست مزبور باید حداقل یک ماه قبل از اتمام سنوات و یک ماه قبل از جلسه دفاع به مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس ارسال گردد.
8- 
تحویل رساله به اساتید ممتحن حداقل 2 هفته قبل از تاریخ دفاعیه و هماهنگی برای دعوت ایشان به جلسه دفاعیه (با هماهنگی استاد راهنما)
9- نصب اطلاعیه های دفاعیه به صورت فیزیکی و هماهنگی برای درج در وب سایت پردیس
10- تهیه و تکمیل فرم ها و صورتجلسه مربوط به جلسه دفاعیه و تحویل به استاد راهنما
11- برگزاری جلسه دفاعیه
12- پیگیری اعلام و تایید نمره، ارسال صورتجلسه دفاعیه به مدیریت تحصیلات تکمیلی پردیس و انجام مراحل فراغت از تحصیل دانشجو توسط دانشکده در مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ دفاعیه
تذکرمهم: در صورتی که اعلام فراغت از تحصیل توسط دانشکده (استخراج گزارش شماره -- از گلستان) بیش از 2 ماه از زمان دفاعیه، به طول انجامد، تمامی مراحل مربوط به دفاعیه (از ردیف 6 تا آخر به علاوه مراحل تمدید سنوات و اخذ واحد رساله در صورت رسیدن به ترم بعد) باستی مجددا تکرار شود.
انجام مراحل فراغت از تحصیل
​​​​​