دانشکده مهندسی آب و محیط زیست (عمران)

 
مهندسي محيط زيست - مهندسي آب و فاضلاب
مهندسي عمران - مهندسي رودخانه
مهندسي عمران - مهندسي آب
مهندسي عمران - آب هاي زيرزميني
مديريت در سوانح طبيعي (سيل و زلزله)
مهندسي عمران - مهندسي زلزله
مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي
مهندسي عمران - آب و فاضلاب
مهندسي عمران - مهندسي ژئوتكنيك
مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي
مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آب
مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست
 

 دانشکده مهندسی برق

 
​مهندسي برق - كنترل
مهندسي قدرت - الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي
مهندسي برق - قدرت - مديريت، كنترل و راهبري شبكه هاي قدرت
مهندسي قدرت - حفاظت شبكه هاي برق
مهندسي برق - قدرت - تجديد ساختار
مهندسي برق - قدرت
 

 دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

 
​مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي - جامدات
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي - ديناميك، كنترل و ارتعاشات
مهندسي سيستم‌هاي انرژي - سيستم‌هاي انرژي
مديريت انرژي الكتريكي
مهندسي ايمني و بازرسي فني
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي
مهندسي انرژي هاي تجديد پذير