دانشکده مهندسی آب و محیط زیست (عمران)

 
​مهندسي عمران - مهندسي آب
مهندسي عمران - مهندسي زلزله
مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي
مهندسي عمران - مهندسي ژئوتكنيك
مهندسي محيط زيست - مهندسي آب و فاضلاب

 مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آب

 

 

 دانشکده مهندسی برق

 

​مهندسي برق - كنترل
مهندسي برق - قدرت
مهندسي برق

 

 دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

 
​مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي - جامدات
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي - ديناميك، كنترل و ارتعاشات