صفحه اصلی
برگزاری کلیه کلاس های روزانه دانشگاه شهید بهشتی به صورت غیرحضوری
  • 60343 مشاهدات

کلیه کلاس های روزانه دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ 1398/12/10 به صورت غیرحضوری برگزار می گردد.

راهنمای کاربری و دستوالعمل های مربوطه به زودی روی سایت زیر قرار می گیرد.

برای ورود به کلاس از طریق سایت  vu.sbu.ac.ir  اقدام نمایید.