دانشگاه شهید بهشتی
همه محتویات سایت
نما: 
      مورد آخرین تغییر

  لیست ها

NewsGroups NewsGroups    7 5 سال پیش
NewsSources NewsSources    101 4 ماه قبل
اخبار اخبار    14087 یک دقیقه پیش
پیوند ها پیوند ها    6 5 سال پیش
تشکیلات سازمانی تشکیلات سازمانی    170 11 ساعت قبل
راهنمای تلفن پردیس شهید عباسپور راهنمای تلفن پردیس شهید عباسپور    419 3 سال پیش
راهنمای تلفن دانشگاه راهنمای تلفن دانشگاه    1825 12 ساعت قبل
گزارش ها درباره محتوا و ساختار گزارش ها درباره محتوا و ساختار  لیست گزارش ها جهت پیکربندی درخواست های قابل نمایش در نما های ابزار "محتوا و ساختار" استفاده می شود  7 5 سال پیش
محتوا جهت استفاده مجدد محتوا جهت استفاده مجدد  آیتم ها در این لیست حاوی HTML یا محتوای متنی است که می تواند در صفحات وب درج شده باشد. اگر یک آیتم خودکار بروز انتخاب شد ، محتوا در صفحات وب به عنوان یک مرجع فقط خواندنی درج خواهد شد ، و محتوا بروز خواهد شد اگر آیتم تغییر پیدا کرده باشد. اگر آیتم خودکار بروز انتخاب نشده باشد ، محتوا به عنوان یک نسخه در صفحه وب درج خواهد شد ، و محتوا بروز نخواهد شد اگر آیتم تغییری پیدا کرده باشد.  3 5 سال پیش
مراکز مراکز    6 5 سال پیش
کارهای گردش کار کارهای گردش کار  این کتابخانه سیستمی با ابزار انتشار ایجاد شده است و جهت نگهداری تکالیف گردش کار ذخیره شده در این سایت استفاده می شود.  0 5 سال پیش
کنفرانس ها و همایش ها کنفرانس ها و همایش ها    5 5 سال پیش
نمایش تمام سایت ها، لیست ها و کتابخانه های موجود در این سایت. Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی