​​
 

 محققین پسادکتری پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی

 
سمن نورزاده​​
پست الکترونیکSaman.Noorzadeh@gmail.com                                                                             ​​
 
 

 

 
SFRPic.jpg شهروز فقیه روحی​​
​پست الکترونیک: shahroozfaghihroohi@gmail.com                      ​​                                            
 
​​

​​​​​​​​