دانشگاه شهید بهشتی
  
نما: 
بندانگشتی
انتخاب فیلد انتخاب
اندازه تصویر
پیشنمای وب
1392/11/13 10:18 ق.ظپوشه: کارگاه تخصصی
کارگاه تخصصی
1398/11/29 10:02 ب.ظشطرنجی.jpg
شطرنجی
478 x 31467 KB 314
1398/11/29 10:01 ب.ظسیمول.jpg
سیمول
482 x 32869 KB 328
1398/11/29 10:01 ب.ظشطرنج3.jpg
شطرنج3
482 x 32870 KB 328
1398/11/29 10:00 ب.ظشطرنج2.jpg
شطرنج2
482 x 32863 KB 328
1398/11/29 10:00 ب.ظسیمولتانه.jpg
سیمولتانه
482 x 32859 KB 328
1398/11/29 07:07 ب.ظفرانک2.jpg
فرانک2
1080 x 60740 KB 607
1398/11/29 07:07 ب.ظفرانک.jpg
فرانک
1080 x 60731 KB 607
1398/11/29 02:53 ب.ظدانشجویان و کارکنان برتر.docx
دانشجویان و کارکنان برتر
26 KB
1398/11/29 09:06 ق.ظIMG_20200217_085121_057.jpg
IMG_20200217_085121_057
1280 x 853131 KB 853
1398/11/29 09:06 ق.ظIMG_20200217_085115_559.jpg
IMG_20200217_085115_559
1280 x 853125 KB 853
1398/11/29 09:05 ق.ظIMG_20200217_085057_695.jpg
IMG_20200217_085057_695
1280 x 853156 KB 853
1398/11/29 09:04 ق.ظIMG_20200217_085044_720.jpg
IMG_20200217_085044_720
1280 x 853153 KB 853
1398/11/29 09:04 ق.ظIMG-20200217-WA0020.jpg
IMG-20200217-WA0020
1080 x 810118 KB 810
1398/11/29 09:03 ق.ظIMG-20200217-WA0016.jpg
IMG-20200217-WA0016
1080 x 810134 KB 810
1398/11/29 09:02 ق.ظIMG-20200217-WA0015.jpg
IMG-20200217-WA0015
1080 x 810117 KB 810
1398/11/29 09:01 ق.ظIMG-20200217-WA0008.jpg
IMG-20200217-WA0008
1080 x 810102 KB 810
1398/11/29 07:36 ق.ظ158191918067994800.jpg
158191918067994800
900 x 599310 KB 599
1398/11/29 07:36 ق.ظ158192054782725000.jpg
158192054782725000
900 x 600164 KB 600
1398/11/28 03:28 ب.ظدکتر خسروپيري.JPG
دکتر خسروپيري
800 x 533119 KB 533
1398/11/28 03:18 ب.ظSBU_3694.jpg
SBU_3694
900 x 600384 KB 600
1398/11/28 03:17 ب.ظSBU_3487.jpg
SBU_3487
900 x 600444 KB 600
1398/11/28 03:17 ب.ظSBU_3684.jpg
SBU_3684
900 x 600429 KB 600
1398/11/28 03:16 ب.ظSBU_3854.jpg
SBU_3854
900 x 600459 KB 600
1398/11/28 03:15 ب.ظSBU_3586.jpg
SBU_3586
900 x 600353 KB 600
1398/11/28 03:15 ب.ظSBU_3498.jpg
SBU_3498
900 x 600381 KB 600
1398/11/28 03:14 ب.ظشهدا.jpg
شهدا
900 x 600320 KB 600
1398/11/28 03:08 ب.ظSBU_3928.jpg
SBU_3928
900 x 600494 KB 600
1398/11/28 03:08 ب.ظSBU_3970.jpg
SBU_3970
900 x 600468 KB 600
1398/11/28 03:06 ب.ظSBU_3973.jpg
SBU_3973
900 x 600382 KB 600
1398/11/28 03:02 ب.ظآموزش عالی.jpg
آموزش عالی
900 x 600427 KB 600
1398/11/28 02:24 ب.ظKargahe Nowrouziii.jpg
Kargahe Nowrouziii
631 x 480100 KB 480
1398/11/28 12:55 ب.ظاهدای خون.jpg
اهدای خون
787 x 1181113 KB 1181
1398/11/28 12:54 ب.ظخون.jpg
خون
595 x 84277 KB 842
1398/11/28 11:45 ق.ظکارگاه اجرا و تفسیر مجموعه مقیاس های هوشی استنفورد - بینه.jpg
کارگاه اجرا و تفسیر مجموعه مقیاس های هوشی استنفورد - بینه
2550 x 3300604 KB 3300
1398/11/27 08:22 ق.ظunnamed.jpg
unnamed
446 x 31856 KB 318
1398/11/27 04:38 ق.ظSBU_3320.jpg
SBU_3320
900 x 600299 KB 600
1398/11/27 04:23 ق.ظمرکز.jpg
مرکز
697 x 583112 KB 583
1398/11/27 04:21 ق.ظعلم الهدی.jpg
علم الهدی
900 x 600303 KB 600
1398/11/26 08:13 ب.ظمرکز نوآوری.jpg
مرکز نوآوری
1150 x 766380 KB 766
1 - 40بعدی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی