دانشگاه شهید بهشتی

تسهیلات پردیس سینمایی ملت

تاریخ انتشار: 1391/03/03 10:43 ق.ظ
external:http://www.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=552&ctl=Detail&mid=1612&Id=9604
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تسهیلات پردیس سینمایی ملت
منبع خبر مدیریت منابع انسانی
تعداد مشاهده: 0
اخبار : تسهیلات پردیس سینمایی ملت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی