دانشگاه شهید بهشتی

آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست صدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع

تاریخ انتشار: 1399/09/17 07:33 ق.ظ
 

بر اساس تقویم تفصیلی آموزشی، در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399، آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست صدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع دانشجویان دکتری توسط دانشجو 1/10/1399 و آخرین مهلت برگزاری ارزیابی جامع دانشجویان مقطع دکتری 24/10/1399 در نظر گرفته شده است.

       با توجه به شرایط حاکم بر کشور، به منظور مساعدت با دانشجویان مقطع دکتری، آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست صدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع توسط دانشجو تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 15/11/99 و آخرین مهلت برگزاری امتحان جامع تا تاریخ 29/11/99 تمدید شده است. 

 
 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست صدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع
منبع خبر دانشکده حقوق
تعداد مشاهده: 409
اخبار : آخرین مهلت ثبت و تأیید درخواست صدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی