دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب: پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن

تاریخ انتشار: 1399/06/18 11:17 ق.ظپیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن
 
نویسنده: جفری ام. ویلاردسون
ترجمۀ: دکتر امیرحسین براتی، دکتر هما نادری‌فر، دکتر مهدی روستایی، دکتر سپیده لطیفی
چاپ اول: 1399، 276 صفحۀ وزیری، قیمت: 420.000 ریال

 
تمرینات ثبات ناحیـة مرکـزی بـه کنتـرل موقعیـت و حرکـت فـرد، هنگـام انجـام‌دادن عملکردی مشخص، اشاره دارد. عملکرد ثبات ناحیة مرکز در عملکرد اندام‌های بدن تأثیر می‌گذارد و عکس این رابطه نیز صادق است. به همین علت، افزایش کنترل ثبات ناحیـة مرکزی به حفظ و ارتقای عملکرد مهارتی فرد کمک می‌کند.
بیشتر متخصصان حوزة ورزش و توان‌بخشی قائل به این موضوع‌اند که حفظ وضعیت بدن، در زمان انجام‌دادن حرکات پیچیده، مرهون انقبـاض مناسـب، بـه‌موقـع و مؤثر عضلات ثبات مرکزی است. از منظر پیشگیری از آسـیب ورزشـی نیـز، ایـن نـوع از تمرینات مهم‌اند.
ترجمة این کتاب، که به‌همت جمعی از متخصصان حوزة ورزش بـه طبـع مـی‌رسـد، تأکید موشکافانه‌ای بر جنبه‌های گونـاگون و البتـه مـؤثر تمرینـات ثبـات مرکـزی است.
ویژگی این کتاب دسته‌بندی تمرینات بـه تفکیـک ورزش‌هـای سـازمان‌یافتـه اسـت کـه امیدواریم مورد توجه دانش‌پژوهان قرار بگیرد.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: معرفی کتاب
منبع خبر مرکز نشر آثار علمی دانشگاه
تعداد مشاهده: 310
اخبار : معرفی کتاب: پیشرفت ناحیۀ مرکزی بدن
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی