دانشگاه شهید بهشتی

سومین شماره دوفصلنامه مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی منتشر شد

تاریخ انتشار: 1399/05/16 03:32 ب.ظ

بدین وسیله به اطلاعیه کلیه پژوهشگران و دانشجویان محترم می رساند، شماره سوم دوفصلنامه انگلیسی زبان مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی (صاحب امتیاز: دانشگاه شهید بهشتی، سردبیر: دکتر حسین میر محمد صادقی) با مقالاتی از اساتید و پژوهشگران صاحبنظر در حوزه های مرتبط با حقوق بشر، آموزه های اسلامی، دموکراسی، تروریسم، حقوق کودک و ... منتشر شد.


لینک سایت دوفصلنامه انگلیسی زبان مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی: http://ihrd.sbu.ac.ir/

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: دوفصلنامه مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، مرکز تحقیقات حقوق بشر، صلح و دموکراسی
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 447
اخبار : سومین شماره دوفصلنامه مطالعات اسلامی حقوق بشر و دموکراسی منتشر شد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی