دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان همایش نقش دانشگاه در جهش تولید توسط سازمان بسیج اساتید

تاریخ انتشار: 1399/04/10 01:16 ب.ظ

همایش نقش دانشگاه در جهش تولید توسط سازمان بسیج اساتید برگزار می شود

 پوست همایش نقش ذانشگاه در جه.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بسیج اساتید، همایش
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 358
اخبار : فراخوان همایش نقش دانشگاه در جهش تولید توسط سازمان بسیج اساتید
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی