دانشگاه شهید بهشتی

شصت و سومین شماره نشریه آیینه خرد را ورق بزنید

تاریخ انتشار: 1399/02/29 09:41 ق.ظ

شصت و سومین شماره خبرنامه روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، آیینه خرد، منتشر شد. برای مطالعه شماره 63 آیینه خرد، فایل زیر را بارگیری نمایید.


SBU_Newsletter_NO63.pdfSBU_Newsletter_NO63.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: آیینه خرد
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 257
اخبار : شصت و سومین شماره نشریه آیینه خرد را ورق بزنید
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی